Regulamin

Regulamin dotyczący korzystania z serwisu internetowego www.niedoboryodpornosci.pl w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.niedoboryodpornosci.pl [„Serwis”], w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z akceptacją, bez żadnych wyjątków, przedstawionych na niniejszej stronie internetowej warunków. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji warunków Regulaminu, zaś Państwo, jako Użytkownicy Serwisu i usługobiorcy obowiązani jesteście do sprawdzania wprowadzonych w jego treści zmian. Korzystanie przez Państwa z Serwisu i usług po wprowadzeniu zmian w regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na jego treść oraz na warunki, jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z Serwisu oraz oferowanych usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku podjęcia przez Właściciela decyzji o zorganizowaniu konkursu bądź programu lojalnościowego, dostępnego za pośrednictwem Serwisu, zasady tego konkursu bądź programu lojalnościowego wprowadzone zostaną na mocy odrębnego regulaminu, a wzięcie przez Państwa udziału w konkursie lub programie lojalnościowym, wymagać będzie odrębnej Państwa akceptacji tegoż regulaminu. Informacje zamieszczane w Serwisie dotyczą zagadnień reumatoidalnego zapalenia stawów. Właścicielem niniejszego Serwisu oraz podmiotem, którego dotyczą zamieszczone informacje jest firma Active Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowo przy ul. Strużańska 7A, o adresie elektronicznym serwis.niedoboryodpornosci@activepharma.pl[„Właściciel”]. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie ikony lub linku pod nazwą „regulamin”.

Ogólne zasady korzystania z Serwisu.

Treści zawarte w Serwisie mają charakter:

 • edukacyjny w zakresie informacji o niedoborach odporności,
 • użytkowy w zakresie oferowanej usługi forum dyskusyjnego.
zwane dalej łącznie [„Usługami”]. Wykonawcą wszelkich Usług dostępnych na Serwisie oraz udostępniającym ten Serwis oraz Usługi jest Active Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, przy ul. Strużańskiej 7A, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIV Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem 0000274321, o adresie elektronicznym biuro@activepharma.pl [„Wykonawca”]. Wszelkie czynności, do dokonania których zobowiązany lub uprawniony, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu, jest Właściciel, mogą być podjęte przez Wykonawcę.

Charakter informacji

W serwisie znajdują się między innymi informacje dotyczące różnych problemów medycznych, zdrowia, leczenia i kondycji fizycznej. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub z farmaceutą. W żadnym razie nie wolno wykorzystywać ich do stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku jakiejś choroby czy problemu zdrowotnego, ani w celu zapisania czy stosowania leków zaprezentowanych w serwisie. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków prezentowanych w Serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku. Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie nie należy rozumieć jako sugestii iż: nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia ,nie przyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby, produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym. Żadna z informacji zamieszczonych w Serwisie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych w nim produktów i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów. Serwis może zostać zmieniony przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie. Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne. Każdemu użytkownikowi, który wyrazi wolę skorzystania z Usługi i w tym celu udostępni wymagane dane, o których mowa poniżej, zostanie przypisane konto użytkownika [„Konto”]. W dowolnym momencie możecie Państwo zrezygnować z korzystania z Usług. Możliwość rezygnacji z Usług w dowolnie przez Państwa wybranym terminie, czynni zadość Państwa uprawnieniu do odstąpienia od korzystania z Usług w terminie 10 dni licząc od dnia rozpoczęcia korzystania z Usług.

Zasady korzystania z Usług

Korzystanie z Usług opisanych w punktach 1a-b nie wymaga rejestracji i jest dostępna dla każdego nie zarejestrowanego użytkownika serwisu. Rozpoczęcie korzystania przez Państwa z Usług (pkt 1c) nastąpi po: prawidłowym wprowadzeniu do formularza rejestracyjnego danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym oraz adresu poczty elektronicznej do korzystania z Usług oraz zaakceptowaniu przez Państwa treści niniejszego regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych, poprzez naciśnięcie przycisku "Zapisz dane".

Udzielając informacji o danych, o których mowa powyżej, potwierdzają Państwo, iż zgadzacie się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie udostępnionych informacji przez Wykonawcę w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych a także w celu badania opinii publicznej, a także stanowi Państwa zgodę na posłużenie się środkami komunikacji elektronicznej w celu wykonania Usług. Właściciel i/lub Wykonawca zastrzegają sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Państwa o tym fakcie.

Czas świadczenia Usług oraz opłaty

Czas świadczenia Usług nie jest z góry ograniczony, jak również nie jesteście Państwo zobowiązani do korzystania z Usług przez określony, minimalny czasookres. Usługi świadczone są przez Właściciela nieodpłatnie, a jedynym kosztem jaki ponosicie Państwo w związku z korzystaniem z Usług, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystacie. W przypadku powzięcia przez Właściciela zamiaru zaprzestania świadczenia Usług i/lub likwidacji Serwisu, zostaniecie Państwa o tym poinformowani z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Ograniczenia

Korzystanie z Serwisu lub Usług podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich. Korzystanie ze Strony polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Użytkownikowi Strony, zabrania się rozpowszechniania materiałów:

 • zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
 • zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
 • zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść; naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
 • zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu;
 • zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
 • zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo.
Użytkownik ma obowiązek podjąć wszystkie środki w celu uniknięcia zainfekowania Strony jakimkolwiek wirusem, trojanem czy innym szkodliwym programem. Zakazane jest dokonywanie zmian, uszkadzanie lub zniekształcanie Strony, lub dodawanie jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów do Strony.

Warunki techniczne

Celem korzystania z Serwisu, powinniście Państwo dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBM-PC, MAC lun inny z przeglądarką internetową obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript. Korzystanie przez Państwa z Usług, wskazanych w rozdziale I niniejszego regulaminu, wymaga spełniania przez Państwa następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel lub Wykonawca jest dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa z ustawionym kodowaniem UTF-8. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Państwa z Usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której połączyli się Państwo z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.

Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela i/lub Wykonawcy.

Właściciel i/lub Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Właściciel zastrzega sobie prawo wprowadzania poprawek w każdej chwili i bez uprzedzenia Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Z wyjątkiem szkód bezpośrednich będących wynikiem poważnego lub zamierzonego błędu Właściciela i/lub Wykonawcy, są oni zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu:

 • wszelkich nieprecyzyjnych, niedokładnych lub niepełnych informacji umieszczonych w Serwisie,
 • wszelkich szkód będących wynikiem złośliwych działań osób trzecich, które dokonały zmiany informacji lub elementów dostępnych w Serwisie
oraz ogólnie wszelkich szkód pośrednich lub bezpośrednich, bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, charakter czy konsekwencje, choćby nawet Właściciel lub Wykonawca byli świadomi możliwości powstania takich szkód z powodu: wejścia lub niemożliwości wejścia na Stronę, użytkowania Strony, również z powodu wszelkich zniszczeń i wirusów, które mogłyby zainfekować wyposażenie informatyczne Użytkownika lub każde inne dobro i/lub zaufania do informacji pochodzących pośrednio lub bezpośrednio ze Strony.

Właściciel jak i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie są oni inicjatorem transmisji, nie wybierają odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwają lub nie modyfikują danych będących przedmiotem transmisji. Zarówno Właściciel, jak i Wykonawca podejmą wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług. Właściciel i/lub Wykonawca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych. Właściciel i/lub Wykonawca nie zweryfikowali treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością ani Właściciela, ani Wykonawcy nie oznacza, że rekomendują oni taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Zarówno Właściciel, jak i Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:

 • nie usuwa albo nie modyfikuje danych, posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz
 • nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
Właściciel i/lub Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Państwa, nie wiedzą o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwiają dostęp do tych danych.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu jest firma Active Pharma, z siedzibą w Legionowie przy ul. Strużańskiej 7A. Udostępnione przez Państwa dane osobowe zbierane są w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych a także w celu badania opinii publicznej. Pozyskane dane osobowe, nie są wykorzystywane do innych celów niż wskazane w zdaniu poprzednim oraz nie przekazujemy ich osobom trzecim. Wszystkie gromadzone dane osobowe udostępniane są przez Państwa dobrowolnie. Udostępniając swoje dane osobowe, macie Państwo prawo do ich kontroli, poprawiania oraz uaktualniania, a także usuwania. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:

 • dostęp poprzez sieć do serwera zarządzania zawartością witryny (ang. CMS) jest zabezpieczony za pomocą firewall'a.
 • każdy użytkownik posiadający uprawnienia do modyfikacji zawartości witryny posiada własne konto dostępu (login i hasło).
 • dostęp do serwera zarządzania zawartością witryny możliwy jest tylko dla autoryzowanych użytkowników i ze zidentyfikowanych komputerów w sieci
 • na serwerach udostępniających witrynę nie są gromadzone ani przechowywane dane osobowe
 • zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem
 • szyfrowanie transmisji danych za pomocą klucza SSL
Strona nie jest przeznaczona do przyjmowania od użytkowników informacji poufnych. Dlatego też, z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa powyżej, wszelkie informacje bez względu na ich formę – dokumenty, dane, grafikę, pytania, sugestie, pomysły, komentarze uwagi czy inne – przekazywane za pośrednictwem Serwisu nie będą w żadnym razie traktowane jako poufne. Przez sam fakt przekazania ich Właścicielowi przez Użytkownika, Właściciel nabywa nieodpłatne prawo ich wykorzystywania, powielania, rozpowszechniania, modyfikowania i przekazywania bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Właściciela w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

Postępowanie reklamacyjne.

Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu oraz Usług, mogą być składane na adres elektroniczny: serwis.niedoboryodpornosci@activepharma.pl lub na adres siedziby Wykonawcy: Active Pharma Sp. z o.o., ul. Strużańska 7A, 05-119 Legionowo, w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela i/lub Wykonawcy, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Prawo właściwe

Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmiot polski, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. "Prawo farmaceutyczne" oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną". Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania. Wszelkie ewentualne spory dotyczące Strony będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

Informacje o "cookies" i IP.

Podczas każdego odwiedzania przez Państwa naszych stron internetowych nasze serwery WWW automatycznie zachowują nazwę Państwa przeglądarki oraz systemu operacyjnego, witryny, z której uzyskano dostęp do naszych stron, a także datę oraz ilość czasu spędzonego na przeglądaniu naszej witryny. Ponadto podczas korzystania z naszych stron internetowych nasze serwery dokonują zapisu danych dla celów bezpieczeństwa, co - w stosownych przypadkach - umożliwia Państwa identyfikację (np. adresu IP, daty i godziny Państwa odwiedzin oraz przeglądanych stron). Zastrzegamy sobie prawo do oceny anonimowych danych dla celów statystycznych. W celu identyfikacji osób regularnie odwiedzających nasze strony, wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji na Państwa temat, a jedynie numer identyfikacyjny, który jest zupełnie nieprzydatny poza naszymi witrynami internetowymi. Ustawienia większości przeglądarek pozwalają na automatyczny zapis pliki cookies. Jednakże istnieje możliwość wyłączenia funkcji „Zachowuj pliki cookies” bądź ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby informowała Państwa o każdym przesyłaniu plików cookies.

Prawo autorskie.

Prezentacja serwisu oraz każdy jego element, w tym marki, loga i nazwy domen, które pojawiają się w Serwisie, są chronione obowiązującym prawem o ochronie własności intelektualnej i należą do Active Pharma Sp. z o.o.
Bez uprzedniej pisemnej zgody żaden element Serwisu nie może być częściowo ani w całości kopiowany, powielany, modyfikowany, drukowany, zapisywany, zmieniany, przenoszony czy rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku. Dozwolone jest kopiowanie i drukowanie fragmentów Serwisu wyłącznie do użytku prywatnego, osobistego i niekomercyjnego na osobistym komputerze użytkownika. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. Przystępując do korzystania z Serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich. Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Serwisu musi znaleźć się następująca informacja: "Copyright © 2015 Active Pharma Sp. z o.o.” . Legalnie użytkowane elementy Serwisu lub znajdujące się w Serwisie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane ani fałszowane. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
 Jak większość firm, Active Pharma Sp. z o. o. wykorzystuje pliki cookies, aby pozyskiwać informacje pozwalające między innymi na usprawnienie Stron Internetowych Active Pharma Sp. z o. o.

Pliki cookie, złożone z ciągu liter i znaków, są umieszczane w Twoim komputerze przez serwery stron internetowych. Pozwalają one właścicielowi witryny, którą odwiedzasz, odróżnić Ciebie od innych użytkowników strony. Cookie nie mogą być wykorzystane przez Active Pharma Sp. z o. o. do uruchomienia jakiegokolwiek kodu na Twoim komputerze, a co za tym idzie, nie mogą służyć do uruchomienia na nim wirusów i innego złośliwego oprogramowania. Nie mogą również posłużyć do przeglądania zawartości Twojego komputera.

Dane zbierane i generowane przez pliki cookie (p_auth) na Stronach Internetowych Active Pharma Sp. z o. o. mogą służyć różnym celom, w tym poniższym:

Konieczność: Umożliwienie Ci dostępu do niektórych części serwisu, na przykład zabezpieczonych systemem logowania lub rejestracji

Wydajność i optymalizacja: Odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a co za tym idzie, pomagających ją usprawniać

Funkcjonalne: Zapamiętywanie wybranych przez Ciebie opcji, takich jak na przykład wybrany język strony, wpisane Imię etc.

Targetowanie treści informacyjnych i edukacyjnych: potencjalnego, automatycznego dostosowania zawartości prezentowanych serwisów do Twoich potrzeb

Active Pharma Sp. z o. o. nie udostępnia powierzchni reklamowej na swoich serwisach podmiotom trzecim, lecz nie mamy kontroli nad reklamodawcami, którym usługodawcy internetowi umożliwili umieszczanie reklam w trakcie przeglądania przez Ciebie internetu.

Istnieje prawny obowiązek uzyskania Twojej zgody na używanie wszystkich rodzajów plików cookie, z wyjątkiem plików cookie należących do kategorii „Konieczność”. Zgodę tą możesz wyrazić poprzez ustawienia Twojej przeglądarki internetowej.

Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami cookie, w tym jak dostosować lub zmieniać ustawienia Twojej przeglądarki w celu zablokowania plików cookie lub informowania o ich wysyłaniu, skorzystaj z funkcji Pomoc w Twojej przeglądarce lub odwiedź stronę www.aboutcookies.org, na której znajdziesz informacje na temat zarządzania plikami cookie w różnych przeglądarkach.

Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie obsługi plików cookie może spowodować obniżenie funkcjonalności Serwisu, na przykład, możesz nie mieć dostępu do wszystkich obszarów serwisu bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania.